361 citiri

Obiectivul inerent cerinței de respectare a condițiilor stabilite prin directivele de achiziții publice este, înainte de toate, deplina transparență

40 Astfel, obiectivul inerent cerinței de respectare a condițiilor stabilite prin directivele privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții publice este înainte de toate deplina transparență și caracterul deplin controlabil al operațiunilor de achiziții cofinanțate de Uniune. În plus, cofinanțarea de către Uniune a navelor de război nu face parte în principiu din politica comună în domeniul pescuitului. Prin urmare, în această privință, condițiile care trebuie respectate pentru a permite o astfel de cofinanțare sunt cele care figurează în dispozițiile acelor directive care guvernează din punct de vedere material procedurile în discuție.

41 Or, în prezenta cauză, este cert că, optând pentru procedura negociată în vederea construirii celor două nave oceanice de patrulare, Republica Portugheză considera că nu este obligată să urmeze regulile aplicabile în materia contractelor de achiziții publice. Astfel, invocând articolul 2 alineatul (1) litera (b) și articolul 3 din Directiva 93/36, precum și legislația națională de transpunere a directivei menționate, Republica Portugheză a apreciat că aceste contracte de achiziții publice în discuție în prezenta cauză nu se încadrează, ratione materiae, în domeniul de aplicare al respectivei directive.

42 Cu toate acestea, având în vedere cele de mai sus, este necesar să se considere că, în temeiul Deciziei 2001/431, nu este permis ca un stat membru să solicite, pe de o parte, cofinanțare din partea Uniunii pentru achiziționarea de nave destinate, în integralitate sau în parte, unor scopuri de control și de supraveghere a pescuitului, care, în conformitate cu decizia menționată, trebuie să respecte regulile în materia atribuirii contractelor de achiziții publice, și să decidă, pe de altă parte, să nu aplice aceste reguli invocând articolul 296 alineatul (1) litera (b) CE în considerarea naturii militare a materialului achiziționat.

Tribunalul Uniunii Europene
(Hotărârea din data de 18 iunie 2013, T-509/09, Comisia/Portugalia, disponibilă aici)

Back To Top