393 citiri

Efectul util al articolului 6 din Directiva 2012/13 ar fi grav compromis dacă o persoană ar risca să fie condamnată pentru motivul că …

72 Rezultă că, asemenea articolului 47 din cartă, care este suficient în sine și nu trebuie să fie precizat prin dispoziții ale dreptului Uniunii sau ale dreptului național pentru a conferi particularilor un drept care să poată fi invocat ca atare, articolul 6 din Directiva 2012/13 trebuie considerat ca având un efect direct [a se vedea prin analogie Hotărârea din 19 noiembrie 2019, A. K. și alții (Independența Camerei Disciplinare a Curții Supreme), C‑585/18, C‑624/18 și C‑625/18, EU:C:2019:982, punctele 162 și 163].

73 Prin urmare, instanței de trimitere îi revine sarcina ca, în cadrul competențelor sale, să ia toate măsurile necesare pentru a garanta efectul deplin al acestui articol 6.

74 Or, astfel cum s‑a subliniat la punctele 62 și 63 din prezenta hotărâre, efectul util al articolului 6 din Directiva 2012/13 ar fi grav compromis dacă o persoană ar risca să fie condamnată pentru motivul că a încălcat o interdicție pronunțată printr‑o ordonanță penală, precum cea în discuție în litigiul principal, care nu i‑a fost comunicată cu respectarea cerințelor prevăzute de acest articol.

Curtea de Justiție
(Hotărârea din data de 14 mai 2020, C-615/18, Staatsanwaltschaft Offenburg, disponibilă aici)

Back To Top