503 citiri

O astfel de putere, ca orice putere legală, nu este niciodată total liberă, nici total constrânsă (despre discreția administrației)

[Problema discreției administrative apare în dreptul european într-un mod care este în mod substanțial analog cu modul în care a apărut în dreptul multor state membre în ultimele două secole. (…)
(…)
De-a lungul timpului, în doctrina juridică a mai multor state membre, au apărut noțiuni diferite de discreție administrativă  (…). (…)
(…)
Cu toate acestea, există cel puțin două constatări de bază care nu sunt contestate. Primul este că discreția este o caracteristică a puterii administrative (…). A doua constatare este că o astfel de putere, ca orice putere legală, nu este niciodată total liberă, nici total constrânsă: dacă există o putere, există și o decizie de luat, dar această decizie trebuie luată în limitele definite de lege . Există o linie continuă între cele două extreme ale libertății depline și absența puterii: în funcție de marja sa de apreciere, fiecare putere administrativă este plasată într-un punct diferit al acestei linii.]

The problem of administrative discretion arises in European law in a way that is substantially analogous to how it has arisen in the law of many Member States over the last two centuries. (…)
(…)
In the legal doctrine of several Member States, different notions of administrative discretion have emerged over time (…). (…)
(…)
There are however, at least two basic findings that are not contested. The first is that discretion is a characteristic of administrative power (…). The second is that such a power, like any legal power, is never totally free, nor totally bound: if there is a power, there is also a decision to be made, but this decision must be taken within the limits defined by the law. There is a continuous line between the two extremes of full freedom and the absence of power: according to its amount of discretion, every administrative power is placed in a different point of this line.

Bernardo Giorgio Mattarella
(Law and Discretion: A Public Law Perspective on the EU în EU Executive Discretion and the Limits of Law (coord. Joana Mendes, Oxford University Press, 2019, la pp. 21-22)

Back To Top