75 citiri

Acesta este unul dintre motivele pentru care dreptul Uniunii impune statelor membre să înființeze autorități independente în anumite domenii (conflictul de interese lato sensu)

[Autoritățile publice pot obține legitimitate din diverse surse. Alegerile sunt cea mai puternică sursă în sistemele democratice. Organele politice care sunt direct legitimate de alegeri au o putere largă susținută de alegerea electoratului: acest lucru explică regimul juridic particular al deciziilor organelor politice. Puterea organismelor administrative, dimpotrivă, este doar indirect legitimată dintr-o perspectivă democratică și, în consecință, trebuie limitată mai intens: de la acest factor derivă un sistem mai complex de reguli și controale. Cu cât este mai lung lanțul circuitului democratic reprezentativ, cu atât este mai mare nevoia de a limita discreția. (…)
Nu toate deciziile pot fi luate prin aplicarea principiului democratic și este posibil ca regulile detaliate să nu fie posibile sau eficiente. Motivele sunt bine cunoscute: reprezentanții aleși nu sunt capabili să ia decizii complexe și structurate, care necesită abilități tehnice speciale în diferite domenii (de exemplu, juridice, monetare) sau în legătură cu care se află în conflict de interese (acesta este unul dintre motivele pentru care legislația europeană impune statelor membre să înființeze autorități independente în anumite domenii). În acest caz, sursa legitimității autorității care decide nu este (numai) alegerea electorală sau supravegherea de către cei aleși electoral, ci este (și) competența tehnică. Această sursă de legitimitate poate fi suficient de puternică pentru a deveni o limită a aplicării principiului democratic în sine (de exemplu, atunci când o instanță poate declara neconstituționalitatea unei legi și evita aplicarea acesteia).]

Public authorities can derive legitimacy from various sources. The strongest source in democratic systems is elections. Political bodies who are directly legitimated by elections have a wide power supported by the electorate’s choice: this explains the particular legal regime of the decisions of the political bodies. The power of administrative bodies, on the contrary, is only indirectly legitimate from a democratic perspective and, accordingly, must be limited more intensively: from this factor derives a more complex system of rules and controls. The longer the chain of the representative democratic circuit, the greater the need to limit discretion. (…)
Not all decisions can be made by applying the democratic principle and detailed rules may not be possible or efficient. The reasons are well known: elected representatives are not able to make complex and structured decisions, which require special technical skills in different fields (e.g. legal, monetary) or in relation to which they are in conflict of interests (this is one reason why the European law requires Member States to set up independent authorities in certain fields). In this case, the source of legitimacy of the deciding authority is not (only) the election or oversight by elected officers, but is (also) technical competence. This source of legitimacy can be strong enough to become a limit to the application of the democratic principle itself (e.g. when a court can declare the unconstitutionality of a law and avoid applying it).

Bernardo Giorgio Mattarella
(Law and Discretion: A Public Law Perspective on the EU în EU Executive Discretion and the Limits of Law (coord. Joana Mendes, Oxford University Press, 2019, la p. 38)

Back To Top