1.026 citiri

Calitatea hotărârii depinde în principal de calitatea motivării. O motivare bună este o necesitate imperioasă care nu poate fi neglijată în favoarea celerităţii

1.Consideraţii privind criticile comune ale apelanţilor inculpaţi şi părţi responsabile civilmente vizând motivarea hotărârii

Curtea apreciază că analiza sentinţei apelate relevă faptul că în prezenta cauză incidenţa acestui caz de desfiinţare cu trimitere spre rejudecare nu-şi găseşte aplicabilitatea.

Hotărârea trebuie, în principiu, să fie motivată. Calitatea hotărârii depinde în principal de calitatea motivării. O motivare bună este o necesitate imperioasă care nu poate fi neglijată în favoarea celerităţii. Motivarea permite nu numai o mai bună înţelegere şi acceptare a hotărârii de către justiţiabil ci este mai ales o garanţie împotriva arbitrarului. Pe de o parte, ea obligă judecătorul să distingă mijloacele de apărare ale părţilor şi să precizeze elementele care îi justifică decizia şi o fac să fie conformă legii şi, pe de altă parte, ea permite o înţelegere a funcţionării justiţiei.

Motivarea trebuie să fie coerentă, clară şi lipsită de ambiguităţi şi de contradicţii. Ea trebuie să permită urmărirea unui raţionament care a condus judecătorul la aceasta.

Motivarea trebuie să exprime respectarea de către judecător a principiilor enunţate de Convenţia Europeană a Drepturilor Omului în special respectarea drepturilor la apărare şi dreptul la un proces echitabil. Motivarea trebuie să răspundă pretenţiilor părţilor, adică diferitelor capete de acuzare şi mijloacelor de apărare. Această garanţie este esenţială deoarece permite justiţiabilului să se asigure ca pretenţiile sale au fost examinate şi deci că judecătorul le-a avut în vedere. Fără să aducă atingere posibilităţii, ba chiar obligaţiei din partea judecătorului de a acţiona în unele cazuri după bunul plac, acesta nu ar trebui să răspundă decât mijloacelor pertinente ce ar putea influenţa asupra soluţionării litigiului. Motivarea nu trebuie neapărat să fie lungă. Trebuie găsit un echilibru just între formularea scurtă şi buna înţelegere a hotărârii.

Obligaţia instanţelor de a-şi motiva hotărârile nu trebuie înţeleasă ca necesitând un răspuns la fiecare argument invocat în sprijinul unui mijloc de apărare ridicat . Întinderea acestei obligaţii poate varia în funcţie de natura hotărârii. În conformitate cu jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, întinderea motivării depinde de diversitatea mijloacelor pe care o parte le poate ridica în instanţă, precum şi de prevederile legale, de obiceiuri, de principiile doctrinale şi de practicile diferite privind prezentarea şi redactarea sentinţelor şi hotărârilor în diferite s____. Pentru a răspunde cerinţelor procesului echitabil, motivarea ar trebui să evidenţieze că judecătorul a examinat cu adevărat chestiunile esenţiale ce i-au fost prezentate. La examinarea chestiunilor în fapt judecătorul va întâlni contestaţii referitoare la probatoriu, mai exact asupra legalităţii acestuia şi trebuie să examineze de asemenea valoarea probantă a elementelor ce ar putea avea utilitate pentru soluţionarea litigiului. Examinarea chestiunilor în drept trebuie să cuprindă aplicarea regulilor de drept naţional, european şi internaţional şi trebuie neapărat să facă referire la prevederile constituţionale relevante şi la dreptul naţional sau european şi internaţional aplicabil.

Hotărârea ce a stat la baza adoptării soluţiei pronunţată în cauză are la bază toate aceste norme, este clară, convingătoare, neechivocă şi cuprinde nu numai elementele determinante care au stat la baza pronunţării soluţiei de condamnare a inculpaţilor ci şi elemente de detaliu apte să formeze convingerea unui observator independent că în cauză s-au analizat toate elementele de fapt şi drept invocate de părţi.

Toate aspectele determinante se regăsesc cu prisosinţă în hotărârea atacată, atât sub aspectul laturii penale, cât şi sub aspectul laturii civile, aceasta respectă rigorile unei hotărâri conforme cu regulile aplicabile în materie în ceea ce priveşte cerinţa obligatorie de respectare a calităţii unei hotărâri sub aspectul motivării sale aşa încât acest motiv de apel nu este aplicabil în speţa de faţă.

Notă MMB: A motivat de fapt această instanță de control respingerea motivului de apel al părților? Nu. Dar a vorbit despre cum se face o motivare bună. Asta da. Dar doar atât. A afirmat. Nu a și dovedit cele afirmate prin raportare concretă la conținutul hotărârii instanței de fond, conținut ce tocmai ce fusese criticat de către apelanți. De fapt, instanța de control nu a realizat ce doar descrisese că trebuie realizat. Motivarea de mai sus reprezintă o încălcarea a articolului 6 din Convenție în mod evident. Să sperăm că inculpații s-au plâns și la CEDO.

Curtea de Apel Craiova
Preşedinte, Judecător,

A______ M___ C_____ A_____ C______ L______ L______

Grefier,

R_____ S____ F________

Red.jud.A.M.C_____

j.f.C.G.C________

(Decizia penală nr. 1633/2019, ședința publică din 27 noiembrie 2019, motivată în data de 13 decembrie 2019, disponibilă la www.rolii.ro apud www.sintact.ro)

Back To Top