476 citiri

Este de datoria tuturor americanilor să adopte un rol mai activ în a cere protecția libertăților constituționale fundamentale ale acestei națiuni, alegându-i doar pe acei președinți, senatori și reprezentanți care jură să ia în serios tragerea la răspundere a serviciilor secrete

[Profesorul Wesley Wark a subliniat, cu referire la reforma procedurilor de supraveghere a serviciilor de informații din Canada, că „în timp ce urmărim să stabilim noi forme de reasigurare cu privire la operațiunile de informații, dorim în continuare ca aceste agenții să spioneze și să spioneze bine”. Exact la fel și pentru Statele Unite. Din nou subliniez că provocarea este de a găsi echilibrul adecvat între securitate și libertate. Operațiunile CHAOS și COINTELPRO (printre altele) ar trebui să imprime în fiecare dintre noi faptul că guvernul și-a folosit în trecut – și ar putea în viitor – puterile secrete pentru a contracara proteste legale, pentru a distruge chiar viața oamenilor deoarece unui birocrat (J. Edgar Hoover în cazul COINTELPRO) nu-i place modul în care arăți, ceea ce spui sau scrii, sau conținutul convingerilor tale politice. Este de datoria tuturor americanilor să adopte un rol mai activ în a cere protecția libertăților constituționale fundamentale ale acestei națiuni, alegându-i doar pe acei președinți, senatori și reprezentanți care jură să ia în serios tragerea la răspundere a serviciilor secrete. Cetățenii acestei mari națiuni trebuie fie să lupte pentru dreptul lor la viață privată, fie să-l piardă. Partea de securitate a ecuației este bine reprezentată de birocrația serviciilor de informații și de aliații din sectorul privat (cum ar fi producătorii de drone și satelite); contrabalansul unei coaliții bine organizate și bine finanțate a grupurilor de privacy nu s-a format încă în mod coerent în Statele Unite. CIAB ar putea ajuta la ajustarea acestui dezechilibru și la educarea poporului american cu privire la importanța menținerii unui echilibru între securitate și libertate.

Mai presus de toate, comunitatea serviciilor secrete trebuie să-și amintească mereu că cea mai importantă posesie pentru ea este a sa onoare și a sa reputație. Dacă poporul american crede că serviciile lor de spionaj au devenit mai mult un pericol pentru democrație și onoarea Statelor Unite decât o protecție împotriva amenințărilor externe și interne, serviciile secrete vor pierde ceea ce au cel mai mult nevoie: sprijinul deplin al poporului pentru obiectivele indispensabile de securitate pentru care au fost create să le îndeplinească.]

Professor Wesley Wark has emphasized, with reference to the reform of intelligence oversight procedures in Canada, that ‘while we pursue new forms of reassurance about intelligence operations, we still want these agencies to spy, and spy well’. Exactly so for the United States as well. Again, the challenge is to find the proper equilibrium between security and liberty. Operations CHAOS and COINTELPRO (among others) should impress upon each of us that the government has in the past – and could in the future – use its secret powers to counter lawful protest, even ruin the lives of people because some bureaucrat (J. Edgar Hoover in the case of COINTELPRO) doesn’t like the way they look, what they say or write, or the content of their political beliefs. It is incumbent upon all American to take a more active role in demanding the protection of this nation’s fundamental constitutional freedoms, electing only those presidents, senators, and representatives who vow to take intelligence accountability seriously. The citizens of this great nation must either fight for their right to privacy or lose it. The security side of the equation is well represented by the intelligence bureaucracy and its allies in the private sector (such as drone and satellite manufacturers); the counterbalance of a well-organized and well-funded coalition of privacy groups has yet to form coherently in the United States. The CIAB could help adjust that imbalance and help educate the American people about the importance of maintaining an equilibrium between security and liberty.
Above all, the intelligence community must always remember that its most important possession is its honor and reputation. If the American people believe that their spy agencies have become more of a danger to the democracy and the honor of the United States than a protection against foreign and domestic threats, the secret agencies will have lost what they need the most: the full support of the public for the indispensable security objectives they have been created to perform.

Loch K. Johnson
(Spy Watching: Intelligence Accountability in the United States, Oxford University Press, 2018, la p. 467)

Back To Top