604 citiri

Cum manipulează grupurile transnaționale farmaceutice publicațiile științifice: trei exemple (Pfizer, BASF și iar Pfizer)

[Cum manipulează grupurile transnaționale farmaceutice publicațiile științifice

Dar unde sunt imaginile cu oamenii care s-au înecat? (nota de subsol 1: Poetul Diagoras din Melos pune această întrebare provocatoare atunci când un preot îi arată imaginile votive ale oamenilor care au fost salvați (prin rugăciune) de la naufragiu ca o dovadă a existenței lui Dumnezeu. Diagoras a fost ulterior condamnat la moarte. Din De Natura Deorum a lui Cicero.)

Particularitatea publicării
Iată trei cazuri de manipulare a studiilor clinice în rețeaua farmaceutică:

Cazul Endronax: În 1997, antidepresivul Edronax, care conține ingredientul Reboxetină și care a fost fabricat de compania farmaceutică Pfizer, a fost autorizat în Germania și în alte țări UE, deși o încercare de a obține licența medicamentului în Statele Unite a eșuat. În 2010 British Medical Journal a dezvăluit (așa cum a fost confirmat de studiile ulterioare efectuate și de Institutul pentru calitate și eficiență în îngrijirea sănătății (IQWiG)) că mai puțin de două treimi din studiile efectuate efectiv, în special cele cu rezultate pozitive, au fost publicate în mod corespunzător de Pfizer, deși nu s-a făcut nicio mențiune cu privire la acele studii care au arătat că, în comparație cu placebo, medicamentul nu numai că a fost ineficient, dar a avut și efecte secundare dăunătoare.

Cazul BASF Versus Dong: Boots Pharmaceuticals (acum Knoll Pharmaceutical Company), o filială a BASF, a comandat cercetătorului profesor Betty Dong de la Universitatea din California, San Francisco, să investigheze eficacitatea Synthroid, medicamentul cel mai frecvent prescris pentru tiroida în SUA, în schimbul unei plăți în avans pentru cercetare în valoare de un sfert de milion de dolari. În schimb, Dong a trebuit să semneze un contract care să ateste că nu va publica niciun rezultat negativ al studiului fără acordul lui Knoll. De fapt, s-a constatat că Synthroid nu are niciun avantaj în ceea ce privește eficiența sa în comparație cu produse generice comparabile și mai ieftine. Pe baza clauzei contractuale și făcând declarații defăimătoare privind Dong și metoda ei științifică, Boots a împiedicat apoi publicarea studiului timp de șapte ani. Ca urmare, susținând că Synthroid este un produs superior, grupul a reușit să își extindă în continuare cota de piață. Când Wall Street Journal a făcut cazul public în 1996, BASF a trebuit să se confrunte cu procese colective de la aproximativ 5 milioane de reclamanți pentru suprimarea inadmisibilă a studiului, practicile de concurență neloială și încălcarea reglementărilor privind protecția consumatorilor. În cele din urmă, compania a fost de acord cu o soluționare amiabilă.

Cazul Terapiilor de înlocuire a hormonilor: Alături de multe alte companii farmaceutice care au fost în competiție între ele încă din anii 1940 pentru prevenirea simptomelor menopauzei prin terapii de substituție hormonală, Wyeth (acum Pfizer) a organizat campanii de marketing până în anii 1990. Fără nicio bază în ceea ce privește rezultatele unor studii științifice solide, Wyeth a promovat efectul preventiv al tratamentelor. Numai când s-a efectuat un studiu extern randomizat în 1998, cu studii ulterioare de urmărire și o inițiativă pentru sănătatea femeilor în 2002, efectul preventiv a fost infirmat și s-au produs dovezi cu privire la riscurile pentru sănătate pentru femeile care au folosit aceste tratamente și care au făcut infarct sau au dezvoltat cancer de sân, tromboză, demență și incontinență mai frecvent după tratament. Mass-media, precum Biblioteca Publică de Științe și The New York Times au obținut hotărâri judecătorești care au obligat la divulgarea documentelor de marketing de către producătorul Wyeth, în paralel cu cererile de despăgubire depuse de femeile a căror sănătate fusese afectată. Din toate acestea a reieșit că majoritatea articolelor științifice pe care s-a bazat campania de marketing au fost scrise în cooperare cu agențiile de comunicare și scriitorii-fantomă.

Există o listă lungă de astfel de scandaluri care implică marile companii farmaceutice. În repetate rânduri, descoperirile științifice privind efectele dăunătoare ale medicamentelor asupra sănătății pacienților sau cu privire la absența totală a oricăror efecte asupra sănătății nu ajung la public, sau ajung doar în mod selectiv. (…)
(…)]

How transnational pharmagroups manipulate scientific publications

But where are the pictures of the people who drowned? (nota de subsol 1: The poet Diagoraas of Melos poses this provocative question when a priest shows him the votive pictures of people who have been saved (by prayer) from shipwreck as a proof of the existence of God. Diagoras was subsequently sentenced to death. From Cicero’s De Natura Deorum)

Publication bias
Here are three cases of manipulation of clinical studies in the pharmaceutical network:

The Endronax Case: In 1997 the antidepressant Edronax, which contains the ingredient Reboxetine and was manufactured by the pharmaceutical company Pfizer, was licensed in Germany and other UE countries, although aan attempt to have the drug licensed in the United States had failed. In 2010 the British Medical Journal revealed (as was confirmed by later studies carried out y the Institute for Quality and Efficiency in Health Care (IQWiG)) that less than two thirds of the studies actually carried out, specifically those with positive results, had been duly published by Pfizer, while no mention was made of those studies that showed that in comparison with placebos the drug was not only ineffective but also had harmful side effect.

The BASF Versus Dong Case: Boots Pharmaceuticals (now the Knoll Pharmaceutical Company), a subsidiary of BASF, commissioned the research scientist Prof Betty Dong of the University of California, San Francisco, to investigate the effectiveness of Synthroid, the drug most frequently prescribed for thyroid in the USA, in return for an advance payment for the research in the amount of a quarter of a million dollars. In return, Dong had to sign a contract stating that she would not publish any negative study results without Knoll’s agreement. In fact, Synthroid was found not to have any advantages in terms of its effectiveness by comparison with comparable and cheaper generic products. On the basis of the contractual clause, and by making defamatory statements concerning Dong and her scientific method, Boots then prevented publication for seven years. As a result, by claiming that Synthroid was a superior product, the Group was able to further expand its market share. When the Wall Street Journal made the case public in 1996, BASF had to face class action lawsuits from approximately 5 million claimants for inadmissible suppression of the study, unfair competition practices and violation of consumer protection regulations. The company ultimately agreed to a settlement.

The Hormone Replacement Therapies Case: Alongside many other pharmaceutical companies which had been in competition with each other from as far back as the 1940s over the prevention of symptoms of menopause by hormone replacement therapies, Wyeth (now Pfizer) organised marketing campaigns well into the 1990s. Without any basis in terms of the results of solid scientific studies, Wyeth promoted the preventive effect of the treatments. Only when an external randomized study was carried out in 1998, with further follow up studies and a Women’s Health Initiative in 2002, was the preventive effect refuted and evidence produced concerning the health risks to women who had used these treatments, and who had had strokes or had developed breast cancer, thrombosis, dementia and incontinence more frequently after receiving treatment. Media, such as the Public Library of Science and The New York Times obtained court decisions forcing the disclosure of the marketing documents by the manufacturer, Wyeth, in parallel with the compensation claims filed by the women whose health had been damaged. In the course of all of this it emerged that the majority of the scientific articles on which the marketing campaign was based had been written in cooperation with communications agencies and ghost writers.

There is a long list of such scandals involving the big pharmaceutical companies. Over and over again, scientific findings concerning the harmful effects of medicinal products for patients’ health, or the total absence of any effects whatsoever for health, are not reaching the public, or only on a selective basis. (…)
(…)

Isabell Hensel, Gunther Teubner
(Horizontal fundamental rights as conflict of laws rules: How Transnational pharmagroups manipulate scientific publications în Contested Regime Collisions: Norm Fragmentation in World Society, Cambridge University Press, 2016, la pp. 139-140)

Back To Top