382 citiri

În unele cazuri, aceste comunicări au arătat că legislația penală a fost folosită ca mijloc de limitare a dreptului la libertatea de exprimare a avocaților

[41. Principiile de bază prevăd că avocații „nu trebuie identificați cu clienții sau cu cauzele clienților lor ca urmare a îndeplinirii funcțiilor” (Principiul 18). Această garanție, care stă la baza principiului independenței profesiei de avocat, are ca scop să permită avocaților să își îndeplinească îndatoririle profesionale în mod liber, independent și fără nici o teamă de represalii. În plus, dispoziția contribuie indirect la asigurarea realizării efective a dreptului la apărare. De fapt, identificarea unui avocat cu clientul său ar putea împiedica sau limita accesul la un avocat pentru persoanele care sunt acuzate de infracțiuni deosebit de atroce.

(…)

57. În exercitarea mandatului său, raportorul special și predecesorii săi au primit o serie de comunicări care au motivat încălcarea dreptului avocaților la libertatea de opinie și de exprimare. În multe cazuri, avocații au fost vizați pentru exprimarea criticilor și nemulțumirilor față de autoritățile țărilor lor, precum și pentru denunțarea impunității, în interiorul și în afara sălii de judecată. În unele cazuri, aceste comunicări au arătat că legislația penală a fost folosită ca mijloc de limitare a dreptului la libertatea de exprimare a avocaților. (…)]

41.The Basic Principles provide that lawyers “shall not be identified with their clients or their clients’causes as a result of discharging their functions”(Principle 18).This safeguard, which underpins the principle of independence of the legal profession, aims at enabling lawyers to perform their professional duties freely, independently and without any fear of reprisal. In addition, the provision indirectly contributes to ensuring the effective realizationof the right to defence. In fact, the identification of a lawyer with his/her client couldprevent or limit access to a legal counsel for those individuals who are accused of particularly heinous crimes.

(…)

57.In the exercise of her mandate, the Special Rapporteur and her predecessors have received a number of communications alleging violations of the right of lawyers to freedom of opinion and expression. In many instances, lawyers were targeted for expressing criticism and discontent withthe authorities of their countries, as well as for denouncing impunity, inside and outside the courtroom. In some cases, these communications showed that criminal legislation had been used as a means to limit the right to freedom of expression of lawyers. (…)

Mónica Pinto
Special Rapporteur on the independence of judges and lawyers, ONU
(Report of the Special Rapporteur on the independence of judges and lawyers – Protecting the independence of lawyers and the legal profession, 22 august 2016, la pp. 10 și 13, disponibil aici)

Back To Top