2.865 citiri

Problema libertății de exprimare este legată de independența profesiei de avocat, care este crucială pentru funcționarea eficientă a administrării echitabile a justiției

[59. Curtea reiterează faptul că libertatea de exprimare se aplică și avocaților. Pe lângă substanța ideilor și informațiilor exprimate, aceasta cuprinde modul în care sunt exprimate. Astfel, avocații au în special dreptul de a se pronunța public cu privire la funcționarea justiției, chiar dacă criticile lor nu pot depăși anumite limite (Morice împotriva Franței [GC], nr. 29369/10, § 134, CEDO 2015 și referințele care sunt citate acolo).
60. Problema libertății de exprimare este legată de independența profesiei de avocat, care este crucială pentru funcționarea eficientă a administrării echitabile a justiției (Sialkowska împotriva Poloniei, nr. 8932/05, § 111, 22 martie 2007). Prin urmare, doar în mod excepțional, o limită care afectează libertatea de exprimare a avocatului apărător – chiar și printr-o sancțiune penală ușoară – poate fi considerată necesară într-o societate democratică (Nikula, citată mai sus, § 55 și Kyprianou împotriva Ciprului [GC], nr. 73797/01, § 174, CEDO 2005-XIII).

(…)

62. Rezultă faptul că avocații nu pot spune ceva de o gravitate ce ar depăși comentariile admisibile, fără o bază factuală solidă,  și nici nu pot folosi insulte. Curtea a evaluat comentariile în contextul lor general, în special pentru a determina dacă acestea pot fi considerate înșelătoare sau ca un atac gratuit și pentru a se asigura că expresiile utilizate în prezenta cauză au o legătură suficient de strânsă cu faptele cauzei. (idem, § 139 și numeroasele referințe citate acolo).
(…)

3. Hotărăște că a existat o încălcare a articolului 10 din Convenție;]

59. La Cour rappelle que la liberté d’expression vaut aussi pour les avocats. Outre la substance des idées et des informations exprimées, elle englobe leur mode d’expression. Les avocats ont ainsi notamment le droit de se prononcer publiquement sur le fonctionnement de la justice, même si leur critique ne saurait franchir certaines limites (Morice c. France [GC], no 29369/10, § 134, CEDH 2015, et les références qui y sont citées).
60. La question de la liberté d’expression est liée à l’indépendance de la profession d’avocat, cruciale pour un fonctionnement effectif de l’administration équitable de la justice (Sialkowska c. Pologne, no 8932/05, § 111, 22 mars 2007). Ce n’est donc qu’exceptionnellement qu’une limite touchant la liberté d’expression de l’avocat de la défense – même au moyen d’une sanction pénale légère – peut passer pour nécessaire dans une société démocratique (Nikula, précité, § 55, et Kyprianou c. Chypre [GC], no 73797/01, § 174, CEDH 2005‑XIII).

(…)

62. Il reste que les avocats ne peuvent tenir des propos d’une gravité dépassant le commentaire admissible sans solide base factuelle et qu’ils ne peuvent pas non plus proférer des injures. La Cour apprécie les propos dans leur contexte général, notamment pour savoir s’ils peuvent passer pour trompeurs ou comme une attaque gratuite et pour s’assurer que les expressions utilisées en l’espèce présentent un lien suffisamment étroit avec les faits de l’espèce (idem, § 139, et les nombreuses références qui y sont citées).
(…)

3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 10 de la Convention ;

Curtea Europeană a Drepturilor Omului
(Hotărârea din data de 12 februarie 2019, Pais Pires de Lima împotriva Portugaliei, disponibilă aici)

Back To Top