239 citiri

Articolul 5 alineatul (1) litera (a) impune „condamnarea de către o instanță competentă” pentru ca detenția să fie legală. O instanță „competentă” este una cu competența de a judeca cazul și care este constituită în mod corespunzător

[Articolul 5 alineatul (1) litera (a): detenție în urma condamnării de către o instanță competentă

(…)

Articolul 5 alineatul (1) litera (a) nu poate fi invocat pentru a contesta durata sau caracterul adecvat al unei pedepse cu închisoarea și, în general, condițiile de detenție sunt irelevante.

(…)

Articolul 5 alineatul (1) litera (a) impune „condamnarea de către o instanță competentă” pentru ca detenția să fie legală. O instanță „competentă” este una cu competența de a judeca cazul și care este constituită în mod corespunzător. Cu toate acestea, detenția trebuie să fie „legală”, nu condamnarea persoanei. Deci, Curtea nu va supune procedurile care duc la condamnare la un control cuprinzător și nu va verifica dacă s-au respectat pe deplin toate cerințele articolului 6. Cu toate acestea, privarea de libertate nu va fi justificată în temeiul articolului 5 alineatul (1) litera (a) dacă „condamnarea” este rezultatul procedurilor care au fost o „denegare de dreptate flagrantă”, adică au fost „în mod vădit contrare dispozițiilor articolului 6 sau principiilor înscrise în acesta”.]

Notă MMB: A se corobora cu căile extraordinare de atac din România, cu articolul 1 din chiar Codul de Procedură penală, și aici mai ales cu al său alineat (2), precum și cu articolul 20 din Constituția României și, de nu va fi suficient, și cu jurisprudența CEDO cu privire la art. 13 din Convenție.

Article 5(1)(a): detention following conviction by a competent court

(…)

Article 5(1)(a) cannot be relied upon to challenge the length or appropriateness of a sentence of imprisonment, and, generally speaking, conditions of detention are irrelevant.

(…)

Article 5(1)(a) requires ‘conviction by a competent court’ for detention to be lawful. A ‘competent’ court is one with jurisdiction to try the case, and one that is properly constituted. However, it is the detention that must be ‘lawful’, not the person’s conviction. So the Court will not subject the proceedings leading to conviction to a comprehensive scrutiny and verify whether they have fully complied with all the requirements of Article 6. Nonetheless, a deprivation of liberty will not be justified under Article 5(1)(a) if the ‘conviction’ is the result of proceedings which were a ‘flagrant denial of justice’, ie were ‘manifestly contrary to the provisions of Article 6 or the principles embodied therein’.

D. J. Harris, M. O’Boyle, E. P. Bates, C. M. Buckley
(Law of the European Convention on Human Rights, Oxford University Press, august 2018, la pp. 311-312)

Back To Top