510 citiri

Atunci când este ochită în mod eficient, o comunitate care este ținta eforturilor serviciilor ar putea suferi daune colective, cum ar fi ruperea solidarității sociale

[Acest capitol face o prezentare a Comunității de servicii secrete israeliene (CI) și a mecanismelor de supraveghere a acțiunilor sale. Provocările excepționale cu care se confruntă comunitatea israeliană de securitate națională, alături de puternicul cadru politic liberal al guvernului israelian, creează un studiu de caz comparativ excepțional. Acest capitol este format din opt secțiuni: (…).
(…)
Se poate realiza nevoia reală de supraveghere a activității serviciilor chiar și numai dacă sunt enumerate prejudiciile mai puțin generalizate ale spionajului. Într-adevăr, colectarea informațiilor este o afacere de „mâini murdare”. Aceasta implică utilizarea înșelăciunii, manipulării, supravegherii, intruziunilor în confidențialitate și metode dure de interogare. Colecția de informație umană reflectă o situație extremă a unui tratament instrumental al oamenilor și a mercantilizării loialității față de o comunitate sau o națiune.

Prejudiciile rezultate din spionaj ar putea afecta un grup mult mai larg decât agenții de informații recrutați. Membrii CI care utilizează mijloace problematice ar putea fi afectați ei înșiși. Liniile morale pot deveni neclare. Utilizarea selectivă a mijloacelor dăunătoare ar putea deveni un obicei neselectiv. Atunci când ofițerii de succes sunt promovați, există riscul ca nivelul de management și cultura organizațională să fie afectate moral și, având în vedere faptul că șefii serviciilor de informații pot dezvolta cariere politice, riscul unor linii neclare poate fi exportat în sfera politică. Vătămările cauzate de servicii ar putea afecta cercurile și mai largi. Atunci când este vizată în mod eficient, o comunitate care este ținta eforturilor serviciilor ar putea suferi daune colective, cum ar fi ruperea solidarității sociale. O CI ar putea chiar dăuna propriei națiuni și comunități. Nerespectarea alertei cu privire la un atac surpriză sau la un act terorist poate duce la rezultate fatale. În schimb, o alertă falsă ar putea conduce o națiune într-un război inutil sau impune o tensiune internațională. Într-un mod similar cu o boală autoimună, care poate dăuna organismului încercând agresiv să-l protejeze, activitățile de servicii secrete pot fi dăunătoare prin subminarea disproporționată a vieții private și a drepturilor fundamentale. Totodată, CI-urile pot fi dăunătoare deoarece funcționează într-un mod care este inerent opus principiilor democratice de bază: de transparență, decență și responsabilite. (…)

Notă MMB: a se citi și aici.]

This chapter introduces the Israeli Intelligence Community (IC) and its oversight mechanisms. The exceptional challenges facing the Israeli national security community alongside the strong liberal political framework of the Israeli government create an exceptional comparative case study. This chapter consists of eight sections: (…).
(…)
One can only appreciate the real need for intelligence oversight if the less generalized harms of espionage are listed. Indeed, intelligence collection is a „dirty hands” business. It involves the use of deception, manipulation, surveillance, privacy intrusions, and harsh methods of interrogation. The collection of human intelligence reflects an extreme instance of an instrumental treatment of humans and the commoditization of loyalty to a community or a nation.
The harms resulting from espionage might affect a far broader group than the recruited intelligence agents. The members of the IC who employ problematic means might be affected themselves. Moral lines may become blurred. The selective use of harmful means might become a nonselective habit. When successful officers are promoted, there is a risk that the management level and organizational culture will become morally affected as well. Considering the fact that heads of intelligence organization may develop political careers, the risk of blurred lines may be exported into the political sphere. The harms of intelligence might affect even wider circles. When targeted effectively, a community that is the target of intelligence efforts might suffer collective harms such as the breakdown of social solidarity. An IC might even harm its own nation and community. Failing to raise the alert on a surprise attack or terrorist act might lead to fatal results. In contrast, a false alert might lead a nation into an unnecessary war or international tension. In a manner similar to an autoimmune disease, which may harm the body by aggressively trying to protect it, intelligence activities might be harmful by disproportionally undermining privacy and basic rights. ICs also can be harmful because they operate in a manner that is inherently opposite to democratic basic principles of transparency, decency, and accountability. (…)

Raphael Bitton
(In Law We Trust. The Israeli Case of Overseeing Intelligence în Global Intelligence Oversight, Oxford University Press, 2016, la p. 141 și pp. 145-146)

Back To Top