241 citiri

Cadru legal clar, precis și transparent care să prevadă dispoziții imperative în domeniul avut în vedere de aceasta (efect directive)

64 În al treilea rând, trebuie amintit că, pentru a respecta atât principiul securității juridice, cât și necesitatea de a garanta efectul deplin al directivelor, prevederile Directivei 2004/25 trebuie preluate, astfel cum s‑a amintit la punctul 52 din prezenta hotărâre, într‑un cadru legal clar, precis și transparent care să prevadă dispoziții imperative în domeniul avut în vedere de aceasta (a se vedea în acest sens Hotărârea din 20 iulie 2017, Marco Tronchetti Provera și alții, C‑206/16, EU:C:2017:572, punctul 41).

65 În lumina acestor principii trebuie să se stabilească dacă metoda de stabilire a prețului, care include, printre activele nete ale societății‑țintă a unei OPC, părțile deținute de acționarii minoritari în filialele acesteia, conține criterii „clar determinate”, în sensul articolului 5 alineatul (4) al doilea paragraf din Directiva 2004/25.

Curtea de Justiție
(Hotărârea din data de 10 decembrie 2020, C-735/19, disponibilă aici)

Back To Top