586 citiri

A părut nerealist, în opinia autorităților, ca doi specialiști calificați (reclamanta și partenerul ei) să câștige și să economisească aproximativ 5.000 de euro în 13 ani (1992-2005); sau să câștige 61.050 de euro în cei 25 de ani de carieră

[(b) Intervenții terți

270. Curtea va expune mai jos observațiile primite de la terții cărora li s-a permis să intervină în cauză, nefiind necesar să le separe în legătură cu fiecare dintre plângerile reclamantului.

(i) Comisia Europeană

271. Comisia Europeană, reprezentând Uniunea Europeană, a susținut că reforma globală a justiției adoptată de Albania în 2016, care vizează restabilirea încrederii și a credinței publicului în sistemul de justiție, a constat din doi piloni: în primul rând, restructurarea instituțională a întregii justiții și organelor de urmărire penală și, în al doilea rând, instituirea procesului de verificare prin modificarea Constituției și adoptarea Legii privind verificarea.

(…)

1. Regret deciziile luate împotriva reclamantei, care a fost demisă din funcția de judecător al Curții Constituționale naționale în contextul unei campanii anticorupție sau al așa-numitului proces de verificare. Am îndoieli serioase că procedura de verificare, având în vedere circumstanțele prezentei cauze, a fost compatibilă cu standardele Convenției.

2. Cred că decizia a fost luată fără a se ajunge la un echilibru între interesul public și garanțiile menite să protejeze imunitatea judiciară, independența și inamovibilitatea judecătorilor. Curtea a subliniat (a se vedea Baka împotriva Ungariei [MC], nr. 20261/12, 23 iunie 2016, § 172) importanța „principiului inamovibilității judecătorilor, care – conform jurisprudenței Curții și a legislației internaționale și instrumentele Consiliului Europei – este un element cheie pentru menținerea independenței judiciare ”.

3. Reclamanta este un judecător obișnuit care nu a fost implicat în scandaluri sau activități de corupție. Nu avea legături sau contacte neadecvate cu criminalitatea organizată. Ea nu a înregistrat nicio conduită necorespunzătoare, fapte de negare a justiției care ar fi putut submina încrederea publicului în Curtea Constituțională. În ceea ce privește competența profesională, cariera sa judiciară de aproape 25 de ani și numirea la Curtea Constituțională națională îmi permit să spun că reclamanta este unul dintre cei mai calificați specialiști din țară.

4. Mai mult, reclamanta nu a câștigat niciun fel de bunuri excesive, de natură să creeze dovezi credibile și suspiciuni rezonabile de corupție care să permită autorităților să o demită din funcția judiciară. Cel mai valoros bun pe care reclamanta l-a achiziționat, împreună cu partenerul ei, de la începutul carierei sale de judecător în 1995 a fost apartamentul de 101 mp în valoare de 61.050 euro (cea mai mare parte a acestuia fiind acoperită de vânzarea unui apartament anterior în suma de 56.000 euro). Întrucât autoritățile naționale nu au fost mulțumite de consistența documentelor care arată sursele sale de venit, a părut nerealist, în opinia autorităților, ca doi specialiști calificați (reclamanta și partenerul ei) să câștige și să economisească aproximativ 5.000 de euro în 13 ani (1992-2005); sau să câștige 61.050 de euro în cei 25 de ani de carieră.

5. Această concluzie, pe fondul lipsei de rezonabilitate și a garanțiilor de contrabalansare, ridică îndoieli cu privire la obiectivitatea procesului de verificare. Autoritățile nu au luat în considerare lipsa unei diferențe substanțiale între venituri și active ca factor de contrabalansare care militează în favoarea reclamantei.]

(b) The third-party interveners

270. The Court will set out below the submissions received from the third parties which were granted leave to intervene in the case, there being no need to separate them in respect of each of the applicant’s complaints.
(i) The European Commission

271. The European Commission, representing the European Union, submitted that the comprehensive justice reform adopted by Albania in 2016, which aimed at restoring public trust and confidence in the justice system, consisted of two pillars: firstly, the institutional restructuring of the entire judiciary and prosecution services and, secondly, the setting up of the vetting process by amending the Constitution and enacting the Vetting Act.

(…)

1. I regret the decisions taken against the applicant, who was dismissed from the office of judge of the national Constitutional Court in the context of an anti-corruption campaign or so-called vetting process. I have serious doubts that the vetting procedure, in view of the circumstances of the present case, was compatible with the Convention standards.
2. I believe that the decision was made without striking a balance between the public interest and the safeguards aimed at protecting judicial immunity, independence and the irremovability of judges. The Court has emphasised (see Baka v. Hungary [GC], no. 20261/12, 23 June 2016, § 172) the importance of “the principle of the irremovability of judges, which – according to the Court’s case-law and international and Council of Europe instruments – is a key element for the maintenance of judicial independence”.
3. The applicant is an ordinary judge who was not involved in any corruption scandals or activity. She did not have any links or inappropriate contacts with organised crime. She did not have any record of misconduct, miscarriage or denial of justice which may have undermined public confidence in the Constitutional Court. As regards professional competence, her judicial career of almost 25 years and appointment to the national Constitutional Court allow me to say that the applicant is one of the most qualified specialists in the country.
4. Moreover, the applicant did not gain any excessive possessions such as to create credible evidence and reasonable suspicions of corruption which would allow the authorities to dismiss her from judicial office. The most valuable asset which the applicant acquired, together with her partner, since the beginning of her career as a judge in 1995 was the 101 sq. m flat worth 61,050 euros (the major part of which was covered by the sale of a prior flat in the sum of 56,000 euros). Since the national authorities were not satisfied with the consistency of the documents showing her sources of income, it appeared unrealistic, in the view of the authorities, for two qualified specialists (the applicant and her partner) to earn and to save about 5,000 euros within 13 years (1992-2005); or to earn 61,050 euros within the 25 years of their careers.
5. This conclusion, against the background of a lack of reasonableness and counterbalancing safeguards, raises doubts about the objectivity of the vetting process. The authorities did not take into account the lack of a substantial difference between income and assets as a counterbalancing factor which militates in favour of the applicant.

Judecătorul Dedov
(Opinia disidentă la Hotărârea din 9 februarie 2021, Xhoxhaj împotriva Albaniei, disponibilă aici)

Back To Top