306 citiri

În Germania, interceptarea comunicaților trebuie să respecte un spațiu inviolabil de confidențialitate. Cu toate acestea, …

[În plus, interceptarea telecomunicațiilor trebuie să respecte un spațiu inviolabil de confidențialitate, protejarea căruia rezultă din supremația constituțională a demnității umane. Fiecare persoană trebuie să aibă posibilitatea de a se exprima fără teama de a fi monitorizată de instituțiile guvernamentale: această exprimare include aspecte precum sentimente și simțiri, reflecții, opinii și experiențe de natură strict personală. Acest domeniu de bază al confidențialității este considerat absolut inviolabil. Nici interesele publice substanțiale nu pot justifica o încălcare. Cu toate acestea, sunt interzise numai astfel de măsuri de investigare care fac posibilă captarea informațiilor protejate necondiționat. Obținerea unui astfel de conținut de comunicare prin alte modalități conduce doar la interzicerea utilizării acestuia. Astfel, comunicarea este protejată atunci când are loc între persoane între care există o relație specială de încredere în sfera acestui domeniu de bază. Acest lucru se poate referi la membrii familiei sau la alți prieteni foarte apropiați. Cu toate acestea, această protecție este acordată numai atâta timp cât nu există indicii concrete că conținutul așteptat al conversației va prezenta o legătură imediată cu o faptă penală.

(…)

Cu toate acestea, în practică nu vor exista aproape niciodată cazuri în care se anticipează că măsurile vor furniza exclusiv informații din spațiul inviolabil. Astfel, Curtea Constituțională Federală consideră că, în multe cazuri, este inevitabil ca autoritățile de anchetă să ia act de informațiile respective în timpul interceptării telecomunicațiilor, înainte ca aceste autorități să poată recunoaște conexiunea cu zona inviolabilă; în aceste cazuri, Constituția nu necesită abținerea de la început de la o atare intruziune doar din cauza riscului de a încălca spațiul de bază al confidențialității în timpul procesului de colectare.
În afară de acest aspect, informațiile din zona de bază a vieții private obținute prin interceptarea telecomunicațiilor nu pot fi utilizate. Orice înregistrare ale acestora trebuie ștersă fără întârziere. Cu toate acestea, circumstanțele obținerii și ștergerii lor trebuie documentate. Este interzisă transmiterea sau utilizarea în alt mod a conținutului conectat la zona centrală, chiar și ca indicii de investigație.]

Core area of privacy
Furthermore, the interception of telecommunication must respect an inviolable area of privacy, the protection of which follows from the constitutional primacy of human dignity. Each individual must have the opportunity to express him – or herself – without fear of being monitored by government institutions: this includes things such as sentiments and feelings, reflections, opinions, and experiences of a strictly personal nature. This core area of privacy is deemed absolutely inviolable. Even substantial public interests cannot justify an infringement. However, only such investigative measures are precluded that render likely the capture of unconditionally protected information. The obtainment of such communication content in other ways merely leads to the prohibition of its utilisation. Thus, communication is protected when it takes place between persons sharing a special relationship of trust within the scope of this core area. This may concern family members or other very close friends. However, this protection is afforded only as long as there are no concrete indications that the conversation’s expected content will exhibit an immediate connection to a criminal offence.

(…)

However, cases where measures can be expected to yield exclusively information from the core area will hardly ever occur in practice. Thus, the Federal Constitutional Court considers it practically unavoidable in many cases that the investigative authorities will take notice of information during the telecommunication interception, before they are able to recognise its connection to the core area; in these cases, the Constitution does not require refraining from the intrusion from the outset merely due to the risk of infringing the core area of privacy during the collection process.
Apart from that, information from the core area of privacy obtained through the interception of telecommunication may not be utilised. Any recordings thereof are to be deleted without delay. The circumstance of their obtainment and deletion, however, are to be documented. The passing on or other use of content connected with the core area, even as investigative clues, is prohibited.

Benjamin Vogel, Patrick Koppen, Thomas Wahl
(Germany Report în Access to Telecomunication Data in Criminal Justice (coord. U. Sieber, N. von zur Muhlen), Duncker & Humblot, decembrie 2016, la pp, 514 și 529)

Back To Top