Unde nu e libertate, nu poate fi fericire

9 august 2016

Dreptul omului la libertate se probează în două chipuri:
1. omul are drept și la fericire, și la viață. Acesta este un adevăr pe care-l recunoaștem fiecare dintre noi, consultând sentimentul nostru intern. Acest scop, această destinație a omului nu se poate realiza fără libertate, căci unde nu e libertate, nu poate fi fericire. Omul e o forță și orice forță în stare de libertate e superioară forței fatale. Dacă admitem că omul n-are libertate, îi ridicăm posibilitatea fericirii și a mulțumirii lui sufletești. Orice atingere, orice scădere a libertății în om, e o scădere, o degradare a vieții lui, a omului însuși. Tăgăduind omului libertatea, îi tăgăduim demnitatea și personalitatea sa. Societatea e pentru om mijlocul necesar pentru dezvoltarea lui. Conservarea libertății, adică a dreptului de a trăi și a se dezvolta, e o condițiune necesară asociațiunii umane. Ea constituie prin urmare un drept rațional, obligatoriu între oameni, o sorginte de datorii și facultăți juridice.
2. a doua probă e că dacă nu recunoaștem libertatea trebuie să tăgăduim și justiția. Ori, din moment ce suntem convinși că justiția e necesară omului și societății trebuie să recunoaștem că și libertatea e necesară. Justiția presupune o alegere, o reflecțiune, o apreciere, o voință conștientă, slobodă, în altfel nu ar fi vorba de just și injust; faptul unui corp brut care cade, al unui animal care lovește nu este nici just, nici injust. Tot astfel, dacă suprimăm omului neatârnarea, dreptul de discernământ, el nu mai e agent inteligent, slobod și răspunzător, ci instrument orb și iresponsabil.

Constantin G. Dissescu
(Dreptul constituțional, editura Librăriei Socec, București, 1915, p. 441 și urm.)

Știința dreptului constituțional

7 august 2016

Suveranitate găsim pretutindeni, dar organizare rațională a suveranității nu găsim decât în unele state. Pretutindeni găsim oameni cu însușiri naturale, însă nu pretutindeni și în toate timpurile găsim oameni cu inima, mintea și caracterul bine formate. Organizarea rațională a suveranității este rezultatul științei. Știința cercetează rațiunea și scopul societății politice. Ea descoperă legile după care se formează, se constituie, se dezvoltă și se sting societățile. Această știință întrucât are ca obiect Suveranitatea organizată conform rațiunii, se numește știința dreptului constituțional.

Constantin G. Dissescu
(Dreptul constituțional, editura Librăriei Socec, București, 1915, p. 397)

Acel agent al puterii care a depășit limitele legii e doar un simplu delincvent

6 august 2016

În adevăr, conflicte și ciocniri de drepturi și interese se pot ivi nu numai între particulari, ceea ce dă naștere tuturor proceselor civile; aceste conflicte de interese și drepturi se pot ivi între particulari, între cetățeni, pe de o parte, și organele statului, pe de altă parte. Un principiu de drept modern este că toate aceste conflicte trebuie să fie rezolvate după normele de drept, nu pot fi lăsate la aprecierea discreționară a organelor administrative intrate în conflict.
(…)
Și cu această concepție în orice conflict ce se poate ivi între un particular și un agent al statului, un organ al puterii statului, una din două: sau organul puterii statului nu a depășit întru nimic legea, n-a fost decât un organ al legii, și a fost în drept, prin urmare, să săvârșească actul de care se plânge particularul; atunci urmează să fie achitat, și justiția va judeca dacă în adevăr a fost în limitele legii și și-a făcut datoria. Ori acel agent al puterii publice a depășit limitele legii, a călcat legea, și prin actul său a adus daune particularului; atunci odată ce el a violat legea, el nu mai e organ al statului, fiindcă, cum v-am explicat, în calitate de organ al statului, el trebuie să rămână în limitele legii. Odată ce a depășit legea, el e un simplu delincvent. Și acest delincvent a cauzat daune, și, prin urmare, trebuie condamnat și pentru delict, și la repararea daunelor, și tribunalele ordinare vor judecat dacă actul acela e în adevăr un delict și dacă se cuvin daune părții lezate și cât se cuvin.
În concepția aceasta, faptul că justiția se pronunță asupra actelor organelor administrative, că judecă actele organelor administrative, este consecința normală a atribuirii deosebitelor atribute ale suveranității organelor distincte. Dacă puterea judecătorească e chemată să judece în toate conflictele, este vădit lucru că ea va judeca și în conflictele ivite între organele statului și particulari. Nu poate altcineva să judece conflictele fiindcă această putere de jurisdicție e o delegație a suveranității, anume dată unui organ distinct, și nimeni altul nu poate exercita acest atribut al suveranității.

Constantin Stere
(Curs de drept constituțional ținut la Facultatea de Drept a Universității din Iași în anii 1910 – 1911, editura Cartier, Chișinău, iulie 2016, p. 269)

…că vor apăra dreptul altuia ca pe al lor propriu.

5 august 2016

Din toate acestea rezultă că dreptul și așezământul naturii, sub care se nasc toți și sub care trăiește cea mai mare parte din oameni, nu ne opresc de la nimic decât de la aceea ce nimeni nu poftește și nimeni nu poate. Nu ne opresc de la a ne lupta cu alții, de a urî, de a ne mânia, de a recurge la înșelăciune și de a respinge cu totul un lucru, dacă ne îndeamnă pofta.
(…)
Nimeni nu se poate îndoi că este mai folositor pentru oameni să trăiască după legile și poruncile determinate ale rațiunii noastre care, după cum am spus, nu au în vedere decât adevăratul folos al oamenilor. Pe lângă aceasta, nu e nimeni să nu dorească să trăiască în siguranță, fără teamă, pe cât se poate. Totuși, acest lucru poate fi realizat în foarte mică măsură cât timp fiecăruia îi este îngăduit să facă tot ce vrea și cât timp nu i se dă rațiunii mai multe drepturi decât urii și mâniei. Căci nimeni nu poate trăi netulburat printre dușmani – între oameni care-l urăsc, se mâniei și sunt vicleni – fără să caute, din toate puterile lui, să-i ocolească. Dacă avem apoi în vedere că oamenii în chip necesar trăiesc foarte mizerabil dacă nu se ajută unul pe altul, și dacă nu-și cultivă rațiunea, vedem foarte limpede că, pentru a trăi fără grjă și în foarte bune condiții, oamenii au fost nevoiți să se înțeleagă între ei și să facă în așa fel încât dreptul pe care-l avea fiecare de la natură asupra tuturor lucrurilor să-l dețină în colectiv și să nu mai fie determinați de puterea și dorința fiecăruia în parte, ci de puterea și voința tuturor. În zadar ar fi încercat ei să facă aceasta, dacă ar fi voit să asculte numai ce-i sfătuiește pofta (căci după legile poftei, fiecare este târât de ea altfel). De aceea, oamenii au trebuit să hotărască și să se lege între ei printr-un legământ foarte puternic, că se vor conduce în toate numai după porunca rațiunii, căreia nimeni nu îndrăznește să i se împotrivească pe față (ca să nu pară că este lipsit de minte) și că-și vor înfrâna pofta atunci când îi va îndemna la ceva în dauna altuia, că nu vor face nimănui ceea ce n-ar vrea să li se facă lor, în sfârșit, că vor apăra dreptul altuia ca pe al lor propriu.

Baruch Spinoza
(Tratatul teologico-politic (trad. I. Firu), București, 1960, p. 232 și urm.)

Dreptul e, după părerea vulgară …

4 august 2016

Dreptul e, după părerea vulgară, un text scris, un cod care se poate atinge cu mâna și care conține tot. Orice chestiune sau controversă juridică, după părerea vulgară, trebuie să-și găsească soluția explicită în dreptul existent, conceput ca un corp de legi, în care trebuie să se prevadă totul. De aici pretenția, care se găsește adesea la cei profani, în ale Dreptului, de a obține de la jurist nu atât o părere, cât o prezicere certă a rezultatului unei anumite cauze.

Giorgio del Vecchio
(Justiția (trad. V. Boantă), Cartea Românească, București, 1936, p. 155)

Judecătorul este ca un verificator de bani

2 august 2016

Să vorbim așadar, mai întâi despre legi, și despre cum trebuie folosite ele [când susținem și combatem], când acuzăm și apărăm.
Este limpede că trebuie să recurgem la legea comună și la considerentele mai echitabile și mai drepte, dacă legea scrisă este contrară cauzei noastre.
De asemenea, este limpede că expresia „potrivit cu judecata cea mai bună” înseamnă faptul de a nu urma întru totul legile scrise. Mai trebuie spus că echitabilul dăinuie dintotdeauna și nu se schimbă niciodată și nici legea comună (căci ea este naturală), pe când legile scrise se schimbă adesea, de unde vorbele care s-au spus în Antigona lui Sofocle; căci ea se apără, spunând că și-a îngropat fratele împotriva legii lui Creon, dar nu împotriva legii nescrise: „dar această lege nu este de azi, de ieri, ci dintotdeauna <...> / aceste legi nu trebuia să le încalc de teama nici unui bărbat <...>„. De asemenea, este evident că dreptatea este adevărată și utilă, iar nu dreptatea aparentă, încât legea scrisă nu este adevărată și utilă; căci ea nu îndeplinește rolul propriu legii. Apoi, este limpede că judecătorul este ca un verificator de bani, care să discearnă dreptatea falsă de cea adevărată. În sfârșit, este clar că ține de omul mai bun faptul de a se folosi de legile nescrise mai degrabă decât de legile scrise, precum și faptul de a le urma. De asemenea, este evident dacă o lege nu este cumva contrară unei alte legi renumite, sau dacă, de asemenea, este contrară sieși, așa cum, spre exemplu, uneori, o lege prescrie ca toate contractele care se încheie să fie ratificate, iar altă lege interzice ca aceste contracte să fie încheiate contrar legii.
În plus, este limpede și faptul dacă legea este ambiguă, încât putem să întoarcem în avantajul nostru, adică să vedem cu care din cele două direcții se va potrivi, fie cu dreptatea, fie cu utilitatea, și apoi să ne folosim de direcția aleasă.
De asemenea, dacă circumstanțele datorită cărora legea a fost întocmită nu mai există, în timp ce legea subzistă, trebuie să încercăm să demonstrăm acest lucru și să combatem legea astfel.
Din contră, dacă legea scrisă este favorabilă cauzei noastre, atunci expresia „potrivit cu judecata cea mai bună” trebuie să însemne că judecătorul nu are drept scop să dea o sentință contrară legii, ci ca, în caz că nu cunoaște ce spune legea, să nu se facă vinovat de jurământ strâmb. Apoi, este clar că nimeni nu preferă binele luat în mod absolut, ci binele pentru el însuși. De asemenea, este evident că a nu avea lege și a nu te folosi de lege nu diferă deloc.

Aristotel
(Retorica (trad. Maria-Cristina Andrieș, ed. Univers Enciclopedic Gold, București, 2011, I.15, 1375 a-b, p. 177)

Omul, ca ființă rațională, dorește o lege care să …

1 august 2016

[O]mul este un animal care când trăiește împreună cu alții de genul său, are nevoie de un stăpân. Căci el abuzează desigur de libertatea sa cu privire la semenii săi; și deși, ca ființă rațională, omul dorește o lege care să pună îngrădire libertății tuturora, totuși inclinațiunea sa animală egoistă îl împinge să facă, unde i se îngăduie, cu sine însuși o excepție. El are deci nevoie de un stăpân care să-i frângă voința proprie și să-l silească a asculta de o voință hotărâtoare pentru toți, unde fiecare poate fi liber. Dar, de unde să ia omul acest stăpân? De nicăieri decât din genul uman. Dar și acest stăpân este un animal care are nevoie de un stăpân. Omul poate să înceapă deci cum ar vrea, totuși nu se poate vedea cum și-ar putea găsi un domn al dreptății publice care să fie el însuși drept, fie că omul îl caută pe acest domn într-o persoană izolată sau într-o societate de multe persoane alese în acest scop. Căci fiecare dintre acești oameni va abuza întotdeauna de libertatea sa, dacă n-are pe nimenea deasupra sa care să exercite putere asupra lui după lege.
Domnul suprem să fie însă drept pentru sine însuși și totuși să fie om. Această problemă este deci cea mai dificilă dintre toate; ba dezlegarea ei desăvârșită este chiar imposibilă: din lemn așa de strâmb cum e făcut omul nu poate fi cioplit nimic cu totul drept. Numai apropierea spre această idee ne este impusă de natură. Dar această problemă este și aceea căreia-i vine cel mai târziu rândul spre elaborare. Aceasta urmează și din faptul că aici se cer noțiuni clare despre natura unei constituții posibile, multă experiență exercitată prin lungi epoci și, pe lângă toate acestea, o voință bună pregătită pentru acceptarea ei. Aceste trei lucruri însă nu pot fi găsite la un loc decât foarte greu și, dacă se întâmplă, atunci foarte târziu și doar odată, cândva, după multe încercări zadarnice.

Immanuel Kant
(Ideea unei istorii universale (trad. T. Brăileanu), Casa Școalelor, București, 1943, p. 71)